ESF - SCOPE COMPETENTIEPROGNOSE 2018

esf groot.jpg

Dit project is afgesloten. Eindrapport werd opgeleverd in december 2018

Smart Digital Farming wil competitiviteitsverhoging bij zijn leden realiseren. De domeinen waarop en strategieën daartoe zijn gebaseerd op het aanpakken van de factoren die de samenwerking belemmeren tussen Vlaamse bedrijven om te komen tot geïntegreerde producten en diensten. Dit zijn o.a.:

  • Het ontbreken van een bredere kijk op de totale (landbouw)keten. De specifieke kennis en expertise bij onze leden is zeer groot, maar domein- en technologie-experten werken te weinig samen. Anders gezegd, domeinen buiten de klassieke landbouwindustrie hebben voor tal van oplossingen die de klassieke landbouwindustrie op dit moment niet kent of nog niet kan toepassen.

  • Samenwerking. Data wordt wel al fragmentarisch verzameld maar niet over de ganse keten. Daarvoor ontbreekt zowel de wil tot duurzame samenwerking als de kennis om data op een correcte manier samen te brengen. 

  • Wetgeving en data privacy. Gebruik van data en nieuwe technologieën roepen ook vragen op wat betreft wetgeving zoals GDPR en privacy: Wie is en blijft eigenaar? Waar vormt bv. data protectie een belemmering en waar een opportuniteit?

  • Onvoldoende marktkennis: Hoe groot is het potentieel? Is de landbouwer hier wel klaar voor? Wat brengt het op en vanaf wanneer wordt de investering rendabel? Wat verwacht een landbouwer en wat wil hij hiervoor betalen?

  • Kosten/baten. Investeren in het ontwikkelen van nieuwe geïntegreerde producten wordt soms gezien als te duur en te risicovol. Het te verwachten resultaat is ook niet altijd duidelijk af te lijnen.

Het project kadert in de SCOPE-oproep 2017 van het Europees Sociaal Fonds. Die zet clusters en innovatieve bedrijfsnetwerken aan om een competentieprognose op te stellen.

  • De competentieprognose komt er met de steun van de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

  • Het onderzoek loopt één jaar, vanaf 1 november 2017 en met als uiterste einddatum 31 oktober 2018.

  • Het werk aan de competentieprognose gebeurt deels extern met name door het onderzoeksbureau Tempera. Dit stelde in het nabije verleden reeds negen sectorale competentieprognoses op.

  • Een stuurgroep van een twintigtal personen/organisaties begeleidt het project. In de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijs, sociale partners en de overheid.

Het project volgt de SCOPE-methodologie (zie verder de ESF-richtlijnen):

1. Vooronderzoek (nov 2017 – feb 2018): Desk research, bedrijfsbezoeken, gesprekken met bevoorrechte getuigen, analyse van het opleidingsaanbod. Opstellen van een sneuvelnota: oplijsting van inzichten en voorstel tot concretisering van het verdere onderzoek tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep.

2. Bedrijfsbezoeken (maart – juli 2018): 15+10 face-to-face-interviews in bedrijven over competentieverwachtingen en de uitwerking van mogelijke acties. Er wordt een tussentijdse rapportering opgesteld die de projectbevindingen weergeeft na de eerste reeks interviews. De stuurgroep geeft naar aanleiding van het tussenrapport verder richting aan voor de tweede reeks.

3. Besluitvorming (aug – sept 2018): De tussenrapportering wordt aangevuld en herschreven op basis van de bevindingen uit de tweede interviewronde. Verder is er een concretisering van enkele acties. HIer is een mogelijke uitloop tot en met oktober 2018.

 Het project wordt afgesloten met de finale goedkeuring van het rapport door de stuurgroep.