Eerste provinciaal landbouwcongres loodst Limburgse akkerbouwers en veehouders door evoluties

Donderdag, 25 januari 2018

Het eerste provinciaal landbouwcongres was meteen een succes. Meer dan 180 land- en tuinbouwers en andere professionals verlieten even hun drukke dagelijkse bezigheid en zakten af naar Thor Central in Genk om zich te verdiepen in de evoluties binnen de verschillende landbouwsectoren.

“Het is enkel door in te zetten op kennisverwerving en een sterk en innovatief ondernemerschap dat we onze land- en tuinbouwers kunnen wapenen tegen de zeer competitieve markt,” aldus Inge Moors, gedeputeerde van landbouw.

Limburgse land- en tuinbouw als economische speerpunt

Uit de interprovinciale studie die afgelopen week verscheen, blijkt dat de primaire productie in Limburg een omzetwaarde van 635,6 miljoen euro vertegenwoordigt. Als er gekeken wordt naar het ruimere agro-businesscomplex (ABC), het geheel van toeleverende en verwerkende industrie en de handel, loopt dit zelfs op tot ruim 4 miljard euro.

“Daarbij creëren de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven direct en indirect een regelmatige tewerkstelling van bijna 8.000 mensen. Bovenop deze primaire sector bedraagt de tewerkstelling in het agrobusinesscomplex ongeveer 12.600 mensen. Daarnaast kent de sector ook jaarlijks meer dan 31.000 seizoensarbeiders,” aldus gedeputeerde Inge Moors.

De Limburgse zuivelsector vertegenwoordigt hierin een waarde van 780 miljoen euro en is goed voor ruim een kwart van de Vlaamse omzetwaarde, voornamelijk gerealiseerd in het noorden van de provincie. Ook het zuiden speelt met een productie van bijna 60 % van de totale Vlaamse fruitteeltproductie een belangrijke rol in de primaire productie. De leemrijke gronden van Haspengouw zijn bovendien ook goed voor 20 % van de Vlaamse suikerbietenproductie. De cijfers bevestigen dat onze land- en tuinbouwers een niet te onderschatten bijdrage leveren aan de sector in zijn geheel.

Landbouwbeleid met provinciale accenten

Tijdens het landbouwcongres kwam Vlaams minister Joke Schauvliege toelichting geven bij toekomstige ontwikkelingen in het Vlaamse landbouwbeleid. Daar we in Vlaanderen opereren in een Europees kader, zal de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouw tot op de rails staat heel belangrijk zijn.

“De doelen zullen uiteraard nog steeds op Europees niveau worden uitgetekend, maar hoe wij ze willen bereiken, zullen we – voor een deel althans – zelf invullen. Ik vind dit in principe een goede zaak: wij hebben andere uitdagingen dan bijvoorbeeld Italië, Finland of Roemenië. Maar – er is altijd een maar – tegelijk moeten wij erover waken dat het systeem niet nodeloos moeilijk (of moeilijker) wordt én dat een gelijk speelveld gegarandeerd blijft. Individuele vrijheid van de lidstaten mag geen eerste stap naar een nationalisering van het landbouwbeleid zijn,
want onze ééngemaakte markt zou anders niet werken”, aldus minister Schauvliege.

2018 is uitgeroepen tot “het jaar van datamanagement in de landbouw”. Vanuit dit standpunt heeft Peter Rakers, network manager bij Smart Digital Farming, tijdens het congres toegelicht hoe deze informatie het land- of tuinbouwbedrijf slimmer, efficiënter en competitiever kan maken.

“Toenemende digitalisering van de landbouwproductie brengt zeker een aantal kansen mee voor de landbouwsector. Met Smart Digital Farming trachten we een netwerk aan te bieden aan alle actoren die betrokken zijn in het ontwikkelen van deze hoogtechnologische evoluties, zodat de implementatie ervan vlotter zal verlopen”, licht Peter Rakers toe.

Het congres werd afgesloten met 3 workshops rond de deelsectoren akkerbouw, melkveehouderij en varkenshouderij.

“Deze workshops zijn opgevat als een oefening die onze akkerbouwers en veebedrijven aan het denken zetten over evoluties in hun vakgebied om zo inzichten mee te nemen naar hun dagdagelijkse bedrijfsvoering”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

Later dit jaar komt ook de groenteteelt aan bod en wordt er ook een sectormoment voor de fruittelers georganiseerd dat in de vroege
zomer zal opgehangen worden aan 75 jarig bestaan van het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit).