ABN AMRO rapport: data op het bedrijf en door de keten heen

Link naar het rapport (VILT)

Technologie is met de komst van de smartphone in onze broekzak of handtas gekomen. Steeds meer apps maken ons leven gemakkelijker. Ook blijkt dat steeds meer mensen hun levensstijl laten beïnvloeden door apps. Dit gebeurt op het gebied van voeding (bijvoorbeeld calorie-inname) en op het gebied van beweging en sport. De verwachting is dat de informatie van agrarische bedrijven op het gebied van productiewijze en duurzaamheid ook de smartphone van de consument gaat bereiken. Op dat moment krijgt de consument meer inzicht in de productieketen. De consument gaat dan deels zijn inkopen bepalen op basis van betrouwbare informatie die hij krijgt vanaf de bron. De ene consument zal biodiversiteit belangrijk vinden, terwijl de andere meer geld over heeft voor dierenwelzijn of C02-reductie.

De informatie op de agrarische bedrijven wordt verzameld door machines en sensoren. In eerste instantie om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren. De verzamelde informatie van gelijksoortige bedrijven kan helpen om onderbouwde beslissingen te nemen. Hierdoor zal minder verspilling, minder gebruik van chemische middelen en verbetering van bodemgesteldheid bereikt worden. De agrarische sector in Nederland is succesvol geworden door kennis te delen. De volgende stap is om ook de digitale informatie samen te delen. Dit zal wel op een veilige manier moeten gebeuren met op ieder moment grip van de eigenaar op de data.

ABN AMRO verwacht dat de positie van de agrarische ondernemer in zijn keten kan verbeteren als de markt echt inzicht krijgt in de productiewijze van zijn voedsel. De waarde die je als producent creëert wordt inzichtelijk en kun je beter vasthouden. De markt is zeer divers, zodat ruimte blijft voor vele productiemethoden. Door de komst van nieuwe technologie, zoals blockchain en het ontstaan van betrouwbare platforms, zal de bereidheid om data te delen toenemen. De vraag is: wie gaat zijn positie verbeteren op basis van data? Zijn dat de leveranciers van machines en hardware of de agrarische ondernemer die de consument kan overtuigen? Want in de toekomst is: meten = weten = eten.

 

BEL-SME 2018: kleinere innovatieprojecten tussen partners in België

Wat?

Dit initiatief richt zich tot kmo's en wil hen een gericht instrument aanbieden om een gezamenlijk O&O-project uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Samenstelling van het consortium?

Het initiatief steunt op volgende principes:

  • Een gezamenlijke projectoproep vanwege Agentschap Innoveren & Ondernemen, DGO6 en Innoviris tot transregionale O&O-projecten uitgaande van kmo’s.
  • De financieringsinstellingen organiseren een centraal overleg over het financieren van de projecten, maar behouden een decentrale evaluatie en financiering.

ICARES event 'the future is today' March 16, Woensdrecht (NL)

Visit The Future Is Today – powered by ICAReS on Friday, March 16, 2018, a day full of knowledge sharing and inspiration in the field of remote sensing.

Demonstrations Remote Sensing
Experience the possibilities per sector, view the technology up close, get to know the providers and listen to inspiring keynote speakers.

About ICAReS
ICAReS develops a cross-border and collaborative innovation cluster and creates the necessary conditions for innovation in the field of remote sensing and advanced data communication and processing for the sectors of Nature, Agriculture and Water & Infrastructure.

http://icaresproject.eu/thefutureistoday/

Sign up as a company !

http://icaresproject.eu/application-thefutureistoday/

IOF2020 event Almeria 1-2 March

the EU-funded Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020) project is delighted to invite you to its IoF2020 Stakeholder Event: “Unleashing the potential of IoT in the food and farming sector”, taking place in Almeria, Spain, from 1-2 March 2018!

The event will foster existing and create further synergies between the IoF2020 partners and stakeholders from along the agri-food value chain, including farmers, technology providers, policy-makers and researchers. Moreover, the event will provide you with the opportunity to discuss and shape the €5 million IoF2020 Open Call, to be launched in the second half of 2018 and open to everybody with a sincere interest in pushing the boundaries of digital farming applications.

http://www.pbmailer.net/m/2181/e1byxesd5zrwr13p

Eerste provinciaal landbouwcongres loodst Limburgse akkerbouwers en veehouders door evoluties

Donderdag, 25 januari 2018

Het eerste provinciaal landbouwcongres was meteen een succes. Meer dan 180 land- en tuinbouwers en andere professionals verlieten even hun drukke dagelijkse bezigheid en zakten af naar Thor Central in Genk om zich te verdiepen in de evoluties binnen de verschillende landbouwsectoren.

“Het is enkel door in te zetten op kennisverwerving en een sterk en innovatief ondernemerschap dat we onze land- en tuinbouwers kunnen wapenen tegen de zeer competitieve markt,” aldus Inge Moors, gedeputeerde van landbouw.

Limburgse land- en tuinbouw als economische speerpunt

Uit de interprovinciale studie die afgelopen week verscheen, blijkt dat de primaire productie in Limburg een omzetwaarde van 635,6 miljoen euro vertegenwoordigt. Als er gekeken wordt naar het ruimere agro-businesscomplex (ABC), het geheel van toeleverende en verwerkende industrie en de handel, loopt dit zelfs op tot ruim 4 miljard euro.

“Daarbij creëren de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven direct en indirect een regelmatige tewerkstelling van bijna 8.000 mensen. Bovenop deze primaire sector bedraagt de tewerkstelling in het agrobusinesscomplex ongeveer 12.600 mensen. Daarnaast kent de sector ook jaarlijks meer dan 31.000 seizoensarbeiders,” aldus gedeputeerde Inge Moors.

De Limburgse zuivelsector vertegenwoordigt hierin een waarde van 780 miljoen euro en is goed voor ruim een kwart van de Vlaamse omzetwaarde, voornamelijk gerealiseerd in het noorden van de provincie. Ook het zuiden speelt met een productie van bijna 60 % van de totale Vlaamse fruitteeltproductie een belangrijke rol in de primaire productie. De leemrijke gronden van Haspengouw zijn bovendien ook goed voor 20 % van de Vlaamse suikerbietenproductie. De cijfers bevestigen dat onze land- en tuinbouwers een niet te onderschatten bijdrage leveren aan de sector in zijn geheel.

Landbouwbeleid met provinciale accenten

Tijdens het landbouwcongres kwam Vlaams minister Joke Schauvliege toelichting geven bij toekomstige ontwikkelingen in het Vlaamse landbouwbeleid. Daar we in Vlaanderen opereren in een Europees kader, zal de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouw tot op de rails staat heel belangrijk zijn.

“De doelen zullen uiteraard nog steeds op Europees niveau worden uitgetekend, maar hoe wij ze willen bereiken, zullen we – voor een deel althans – zelf invullen. Ik vind dit in principe een goede zaak: wij hebben andere uitdagingen dan bijvoorbeeld Italië, Finland of Roemenië. Maar – er is altijd een maar – tegelijk moeten wij erover waken dat het systeem niet nodeloos moeilijk (of moeilijker) wordt én dat een gelijk speelveld gegarandeerd blijft. Individuele vrijheid van de lidstaten mag geen eerste stap naar een nationalisering van het landbouwbeleid zijn,
want onze ééngemaakte markt zou anders niet werken”, aldus minister Schauvliege.

2018 is uitgeroepen tot “het jaar van datamanagement in de landbouw”. Vanuit dit standpunt heeft Peter Rakers, network manager bij Smart Digital Farming, tijdens het congres toegelicht hoe deze informatie het land- of tuinbouwbedrijf slimmer, efficiënter en competitiever kan maken.

“Toenemende digitalisering van de landbouwproductie brengt zeker een aantal kansen mee voor de landbouwsector. Met Smart Digital Farming trachten we een netwerk aan te bieden aan alle actoren die betrokken zijn in het ontwikkelen van deze hoogtechnologische evoluties, zodat de implementatie ervan vlotter zal verlopen”, licht Peter Rakers toe.

Het congres werd afgesloten met 3 workshops rond de deelsectoren akkerbouw, melkveehouderij en varkenshouderij.

“Deze workshops zijn opgevat als een oefening die onze akkerbouwers en veebedrijven aan het denken zetten over evoluties in hun vakgebied om zo inzichten mee te nemen naar hun dagdagelijkse bedrijfsvoering”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

Later dit jaar komt ook de groenteteelt aan bod en wordt er ook een sectormoment voor de fruittelers georganiseerd dat in de vroege
zomer zal opgehangen worden aan 75 jarig bestaan van het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit).

Press release: 2018, Year of Data in Agriculture

Joke Schauvliege, Flemish Minister of Environment, Nature and Farming, has placed the emphasis on data in farming in 2018.

More sustainability, international competition, transparency, scaling-up, profitability, climate and environmental challenges…The agro-food chain of the 21st century finds itself in a complex production context. Within that environment, data-driven decision-making is more needed than ever. At the same time a digital revolution has created a game-changer and engine for this change: the Internet of Things (IoT). When separate data silos connect with each other, new data platforms come into existence. Add some (self-learning or not) algorithms, and an enormous amount of new knowledge pops up with as-yet unknown potential.

Joke Schauvliege: “Mapping the opportunities and bottlenecks of development and implementation of smart-data systems in practice is useful – also for policy regarding ownership of original data and data-sharing. In the context of legislation around privacy and personal data, which will come into effect next year. It’s likely that the smart-farming developments will also need to be harmonized with Flemish policy on industry 4.0.”

A first initiative in the “Year of Data in Agriculture” was the interactive seminar organized door ILVO (Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food) at the Agribex trade show in Brussels (December 2017). Farmers, farm workers, suppliers, agricultural organizations and policy-makers were challenged to think about the ocean of digital data (milking robots, activity meters, climate regulators, crop and soil sensors, cameras, intelligent machines, and assorted automatic registrations and measurements) that are now generating numbers at a fast pace. But how can you deal with big data on your farm?

Jurgen Vangeyte (ILVO – IOF2020 and ILVO precision farming): “2018 will be the year that we give further attention to new applications of this data and the opportunity to gain extra knowledge from them. Knowledge that can provide continuous feedback to the daily activities in the field and the barn. Insights from data often challenge the farmer’s intuitive management choices; together they make the farm smarter, more efficient, more competitive and more profitable.”

Tom Van Bogaert (Flanders Department of Agriculture and Fisheries): “Smart farming also requires a certain amount of responsibility from the various actors. Data need to reach the optimal volume, variety and speed in order to function best. Creating value from data requires collaboration from a number of partners and everyone in the chain must handle the data correctly. A sustainable ecosystem requires transparent rules about ownership of the original data sources as well as the value created.”

Stephanie Van Weyenberg (ILVO Precision Agriculture): “The fast development of ICT and sensor-based technologies and software result in a gigantic and growing amount of data can be generated and may become available to all farming sectors and throughout the entire chain. To date only a small portion of this data is being used and shared with partners such as advisors, suppliers, buyers, consumers and government. Integrating this data would create economic opportunities throughout the entire agro-food chain.”

Questions discussed during the Agribex seminar were: Who is the owner of the data generated on and around the farm? Who has control over, and who has access to the data? How feasible and desired is greater transparency within the entire chain? How should ownership issues be resolved? And what about privacy?

 

2018; het jaar van de data in landbouw

PERSMEDEDELING van JOKE SCHAUVLIEGE, VLAAMS MINISTER VAN omgeving, natuur en landbouw - vrijdag 24 november 2017

“2018, jaar van de data in landbouw”

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, richt in 2018 een belangrijke focus op data in de landbouw.

Verduurzaming, internationale concurrentie, transparantie, schaalvergroting, rendabiliteit, klimaat- en milieu-uitdagingen … De agrovoedingsketen belandt in de 21ste eeuw in een erg complexe productie-omgeving. Daarin is een data-gedreven besluitvorming meer dan ooit aan de orde. Tegelijk voltrekt zich nu een digitale revolutie met als drijvende kracht en unieke game changer: het Internet of Things (IoT). Als afzonderlijke data-silo’s zich kunnen connecteren ontstaan nieuwe dataplatformen. Laat je daar (al dan niet zelflerende) algoritmes op los, dan ontstaat een massa nieuwe kennis met ongekende mogelijkheden.

Joke Schauvliege: “Het is nuttig om de kansen en knelpunten in de ontwikkeling en implementatie van ‘smart data’-systemen op het terrein goed in kaart te krijgen. Ook voor het beleid rond bijvoorbeeld eigendom van oorspronkelijke data en datadeling is dat belangrijk. Zeker in het kader van de ‘GDPR-wetgeving’ (rond persoonsgegevens en privacy) die er midden volgend jaar aan komt.  Wellicht is op termijn zelfs een aansluiting van de smart farming ontwikkelingen bij het Vlaams beleid rond industrie 4.0 aan de orde. “

Een eerste initiatief in het kader van het komende ‘Jaar van de data in de landbouw’ is de interactieve studiedag, georganiseerd door ILVO en het Departement Landbouw en Visserij:  “Data in de landbouwketen: what’s in it for me?” op 8 december 2017, tijdens en op de landbouwbeurs Agribex. Landbouwers, loonwerkers, toeleveranciers, landbouworganisaties en beleidsmensen worden daar uitgedaagd om samen na te denken over de berg aan digitale gegevens (melkrobots, activiteitmeters, klimaatregelaars, bodem- en gewassensoren, camera’s, intelligente machines, allerlei automatische registraties en metingen) die nu al volop cijfermateriaal opleveren. Maar hoe kan je  omgaan met big data op je bedrijf?

Jurgen Vangeyte (ILVO – IOF2020 & ILVO precisielandbouw): “2018 wordt het jaar waarin we verder aandacht gaan besteden aan nieuwe toepassingen van deze data en de opportuniteit om daaruit extra kennis te halen. Kennis die op permanente basis kan teruggekoppeld worden naar de dagelijkse activiteiten op het land en in de stal. Inzichten die voortkomen uit data zijn namelijk de uitdagers van het buikgevoel en samen maken ze de boerderij slimmer, efficiënter, competitiever en profitabeler.”

Tom Van Bogaert (Dep. Landbouw en Visserij) “Smart farming vergt van de verschillende actoren ook een zekere verantwoordelijkheid. Data hebben namelijk een volume, variëteit en snelheid nodig om optimaal te renderen. Waardecreatie uit data is een samenspel van vele partners en iedereen in de keten dient daar correct mee om te gaan. Een duurzaam ecosysteem vraagt transparante regels rond eigenaarschap van zowel de originele databronnen als de waarde die eruit voortkomt. Ook dit aspect van data-gedreven besluitvorming komt uitgebreid aan bod op de studiedag, en zal in 2018 verder uitgeklaard worden.”

Stephanie Van Weyenberg (ILVO-precisie landbouw) “De snelle ontwikkeling van ICT en sensor gebaseerde technologieën en software zorgt dat een enorme en steeds toenemende hoeveelheid gegevens verzameld kan worden en beschikbaar zou kunnen komen in alle landbouwsectoren en doorheen de hele keten.  Op vandaag wordt maar een zeer klein deel van de gegenereerde data benut en gedeeld met partners, zoals adviseurs, toeleveranciers, afnemers, consumenten en overheid. Net de integratie van data kan economische opportuniteiten doorheen de hele agrovoedingsketen bieden.”

Vragen die onder meer aan bod komen op 8 december 2017 zijn: Wie is eigenaar van de data, gegenereerd op en rond het landbouwbedrijf?  Wie heeft controle en wie heeft toegang tot de data?  Hoe haalbaar en gewenst is de eventueel volgende grotere transparantie binnen de hele keten? Hoe kan je eigendomsrechten regelen?  Hoe zit het met privacy?

AGROLINK - Horizon 2020 workshop & brokerage event

September 15th 2017 @ILVO Plant - Zaal Mensa - Caritasstraat 39 - 9090 Melle

PROGRAM

10:00 Introduction to the workshop & H2020 SC2, Sylvia Burssens - Agrolink

10:10 How to prepare a collaborative H2020 proposal (Margo Baele - EU–cel UGent, Wannes Ribbens - EU-cel KU Leuven, Cathy Plasman - EU-cel ILVO)

11:00 Coffee & tea 11:15 How to prepare a collaborative H2020 proposal – part 2

11:45 Q&A session 12:15 BBI-JU: Intro and how to write a good proposal, Dieter Brigitta - BBI JU 12:45 Sandwich lunch 13:15 Experiences from FERTINNOWA, Els Berckmoes - PSKW

13:30 Experiences from AGRIDEMO, Fleur Marchand - ILVO

13:45 Brokerage (of Group discussions) between Agrolink Flanders partners and SMEs

14:45 Coffee & Tea 15:00 Exercise on proposal aspects

16:30 Closure Exclusively for Agrolink Flanders members and industrial partners

Register now (until September 13th)!